Regularmin

Użytkownicy serwisu

Visikid będąc właścicielem serwisów www.Visikid.com i www.Visikid.pl pragnie zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy. Przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

Użytkownik może korzystać z Konta Bezpłatnego lub Konta Płatnego. Opłaty związane z Kontami i usługami płatnymi w Serwisie stanowią wynagrodzenie za świadczone przez Administratora usługi hostingowe oraz inne usługi świadczone przez Administratora odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w związku z czym uiszczenie tych opłat nie daje Użytkownikowi uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez inne podmioty, jak również korzystania z cudzych treści, chociażby treści te (Materiały) zostały umieszczone w Serwisie. Płatności elektroniczne obsługuje DotPay.

Gromadzenie danych

Strony www.Visikid.com i www.Visikid.pl gromadzą Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnego przeprowadzenia zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Ochrona informacji

Należytą ochronę danych zapewniamy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym zastosowanym na stronach naszego serwisu. Codziennie tworzone są kopie bezpieczeństwa, które w przypadku awarii posłużą do przywrócenia utraconych danych.

Zmiana informacji

Dzięki zastosowaniu łatwego w obsłudze systemu logowania umożliwiamy Państwu stały dostęp do wprowadzonych przez Państwa danych i zamówień. Dzięki temu możecie Państwo bez przeszkód aktualizować i uzupełniać swoje dane, oraz w zakresie dopuszczonym przez właściwe procedury korygować oferty i oświadczenia.

Pliki cookies

W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty stosujemy mechanizm “cookies”. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo “rozpoznawani” przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. System “cookies” nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż “cookies” pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie.

Zwroty i reklamacje

Każdy klient który zakupi aplikację Visiid, może w ciągu 14 dni od daty zakupu zwrócić się do nas w celu zwrotu zakupionego towaru. Dostęp do konta zostanie zablokowany i zwrócimy Państwu pełną kwotę na Państwa rachunek bankowy.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannych moralnie bądź uważanych za nieetyczne.

Użycie

Visikid służy wyłącznie do celów ochrony rodzicielskiej i celów wychowawczych w relacji rodzic-dziecko lub prawny opikun-dziecko. Wykorzystanie Visikid do jakichkolwiek innych celów jest niezgodne z warunkami niniejszego regulaminu. Wykrycie przez Producenta wykorzystania systemu do innych celów niż wskazane powyżej skutkować będzie bezpowrotnym usunięciem konta i skasowaniem wszystkich, zgromadzonych danych.

Uwagi

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard obsługi informujemy o możliwości kierowania sugestii oraz pytań pod adres support@Visikid.com.